Avís Legal

DADES IDENTIFICATIVES
En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades:
(1) L’empresa titular d’aquesta website és EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, SL
(2) amb domicili al carrer INDÚSTRIA, 64 ENTL. 1ª – 08025 BARCELONA (ESPANYA)
(3) CIF: B64971781 i
(4) correu electrònic de contacte info@xarxadellibres.cat

OBJECTE DEL LLOC WEB

La informació continguda en aquest lloc web constitueix un servei d’informació dels diversos productes, serveis i continguts que ofereix www.xarxadellibres.cat principalment als seus clients, que desenvolupa i promou a tot el territori espanyol.

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS D’ÚS

L’accés a la web www.xarxadellibres.cat exigeix ​​amb caràcter general, l’acceptació de la política de cookies, política de privacitat i, de manera particular, les condicions d’ús que en cada moment s’estableixin en la present web.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El codi font, els dissenys gràfics, les imatges, les fotografies, les animacions, el programari, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en www.xarxadellibres.cat, estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, SL”, i no es permet, la reproducció total o parcial d’aquesta web, ni el seu tractament informàtic, comunicació pública, distribució, difusió, modificació, transformació o descompilació, sense el permís previ i per escrit de EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, SL de conformitat amb el que disposen els articles 8 i 32 paràgraf segon de la Llei de Propietat Intel·lectual. L’usuari, únicament i exclusivament podrà utilitzar el material que aparegui en aquesta Web pel seu ús personal i privat, quedant prohibida la seva utilització amb fins comercials o per a incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.”. EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L. vetllarà pel compliment de les anteriors condicions i per a la deguda utilització dels continguts presentats en el seu portal, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguin en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’usuari.

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L’accés a la pàgina web implica una recollida de dades personals de l’usuari per part de “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.” d’acord amb la política de cookies. No obstant això, es comunica que, en el cas que “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, SL” sol·liciti dades personals, s’informarà degudament a l’usuari conforme al que estableix amb caràcter general en el marc normatiu vigent i de forma particular en el determinat en el Reglament General de Protecció de Dades UE 2016/679. Per a tal efecte s’ha renovat la política de privacitat. Les Dades Personals que es recullen als formularis o documents anàlegs de sol·licitud d’informació de “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L. seran objecte de tractament mixta i s’incorporaran a les corresponents activitats objecte de registre per part del Responsable del Tractament (EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.) La recollida i tractament de les Dades de Caràcter Personal té principalment com a finalitat el següent (1) l’atenció de sol·licituds d’informació per part de tercers i el manteniment de la relació que en el seu cas s’estableixi amb EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, SL “, (2) així com la gestió, administració, informació, prestació i millora dels serveis i continguts, en la genèrica, decideixin consultar.”EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, SL” ha redefinit les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries, d’acord al nou RGPD i les activitats registrades associades al tractament de dades, així com la seguretat de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a que es troben exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Les Dades estan subjectes als termes recollits en la nostra Política de Privacitat, i aquells associats a processos de navegació en la nostra Política de Galetes.

LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L. no es responsabilitza dels possibles danys o perjudicis que puguin succeir com a conseqüència de l’ús dels continguts de la Web, sent d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que accedeixi als mateixos. En el mateix sentit, “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, SL” no es responsabilitza dels possibles perjudicis que es puguin derivar de l’ús d’una versió no actualitzada o defectuosa del navegador, d’interrupcions en la connexió que es produeixin durant la transmissió de dades, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament del sistema telemàtic, de bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de les línies telefòniques, així com de danys provocats per terceres persones mitjançant intromissions no autoritzades.

La Web de EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L. pot contenir enllaços a altres pàgines web que poden resultar d’interès per als usuaris. “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, SL” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, no podent garantir el compliment de polítiques de privacitat adequades, motiu pel qual l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L. no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què pugui incórrer l’usuari en el seu accés a la Web www.xarxadellibres.cat i / o en l’ús de les informacions contingudes en ella.

EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L. es reserva el dret a interrompre o denegar discrecionalment, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’accés de qualsevol usuari als continguts d’accés restringit, quan concorrin alguna de les circumstàncies descrites.

ENLLAÇOS

Tots els enllaços o links, hipertextual, profund, framing o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web a la nostra pàgina web, haurà de ser sol·licitada i autoritzada prèviament i per escrit per “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, SL “, i en el seu defecte els enllaços que s’estableixin a aquest Web, hauran de fer-se a la seva pàgina d’inici. Els enllaços que es realitzin a pàgines web de tercers tenen únicament una finalitat orientativa, sent el seu objecte el posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que poguessin ser del seu interès. “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.” procura revisar periòdicament el contingut dels seus enllaços. No obstant això, és impossible conèixer en tot moment el contingut concret dels enllaços proposats. Derivat d’això, sol·licitem la col·laboració de qualsevol usuari que accedeixi als referits continguts en el supòsit que els seus continguts poguessin ser contraris a la legalitat vigent, moral o ordre públic, posant-ho en coneixement a través del següent correu electrònic: info@xarxadellibres.cat

RESPONSABILITAT

En definitiva, l’usuari és l’únic responsable de l’ús que realitzi dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertextos inclosos en aquest web.

RESERVA

“EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.” es reserva la facultat en tot moment, sense necessitat de previ avís, d’efectuar modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la seva web o en la seva configuració i presentació. Així mateix es reserva el dret a suspendre temporalment, i sense que sigui necessari previ avís, l’accessibilitat a la Web per raons d’eventual necessitat i per efectuar operacions de manteniment, reparació o millora. “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.” es reserva el dret a incloure o retirar de manera total o parcialment de la Web, qualsevol informació a la seva exclusiva discreció. Llei aplicable i jurisdicció Per a totes aquelles qüestions que es puguin suscitar amb motiu d’interpretació, execució o eventual incompliment de les presents condicions d’utilització, els usuaris, amb renúncia al seu propi fur, i amb independència del lloc on se susciti qualsevol disputa, se sotmetran expressament a la competència i jurisdicció dels jutjats i tribunals de Barcelona. Les presents condicions es regiran, en tot cas, per la legislació espanyola.

 

  1. DATOS IDENTIFICATIVOS

En cumplimiento con el deber de información recogido en el artículo 10 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, a continuación se reflejan los siguientes datos: (1) La empresa titular de esta website es EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L. (2) con domicilio en la calle INDÚSTRIA, 64 ENTLO. 1ª – 08025 BARCELONA (ESPAÑA) (3) CIF: B64971781 y (4) correo electrónico de contacto info@xarxadellibres.cat

  1. OBJETO DEL SITIO WEB

La información contenida en este sitio WEB constituye un servicio de información de los diversos productos,  servicios y contenidos que ofrece www.xarxadellibres.cat  principalmente a sus clientes, que desarrolla y promueve en todo el territorio español.

  1. ACEPTACIÓN DE LAS CONDICIONES DE USO

El acceso a la Web www.xarxadellibres.cat  exige con carácter general, la aceptación de la política de cookies, política de privacidad y, de forma particular, aquellas condiciones de uso que en cada momento se establezcan en la presente Web.

  1. PROPIEDAD INTELECTUAL

El código fuente, los diseños gráficos, las imágenes, las fotografías, las animaciones, el software, los textos, así como la información y los contenidos que se recogen en www.gorriz-arias.com, están protegidos por la legislación española sobre los derechos de propiedad intelectual e industrial a favor de “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.”, y no se permite, la reproducción total o parcial de esta Web, ni su tratamiento informático, comunicación pública, distribución, difusión, modificación, transformación o descompilación, sin el permiso previo y por escrito de EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 8 y 32 párrafo segundo de la Ley de Propiedad Intelectual.

El usuario, única y exclusivamente podrá utilizar el material que aparezca en ésta Web para su uso personal y privado, quedando prohibida su utilización con fines comerciales o para incurrir en actividades ilícitas. Todos los derechos derivados de la propiedad intelectual están expresamente reservados por “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.”.  EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L. velará por el cumplimiento de las anteriores condiciones y para la debida utilización de los contenidos presentados en su portal, ejercitando todas las acciones civiles y penales que le correspondan en el caso de infracción o incumplimiento de estos derechos por parte del usuario.

  1. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

El acceso a la página Web implica una recogida de datos personales del usuario por parte de “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.” de acuerdo a la política de cookies. No obstante, se comunica que, en el caso de que “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.” solicite datos personales, se informará debidamente al usuario conforme a lo establecido con carácter general en el marco normativo vigente y de forma particular en lo determinado en el Reglamento General de Protección de Datos UE 2016/679. Para tal efecto se ha renovado la política de privacidad.

Los Datos Personales que se recogen en los formularios o documentos análogos de solicitud de información de “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L. serán objeto de tratamiento mixto y se incorporaran a las correspondientes actividades objeto de registro por parte del Responsable del Tratamiento (EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.)

La recogida y tratamiento de los Datos de Carácter Personal tiene principalmente como finalidad lo siguiente (1) la atención de solicitudes de información por parte de terceros y el mantenimiento de la relación que en su caso se establezca con EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.”, (2) así como la gestión, administración, información, prestación y mejora de los servicios y contenidos, en la genérica, decidan consultar.
EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.” ha redefinido las medidas de índole técnica y organizativa necesarias, de acuerdo al nuevo RGPD y a las actividades registradas asociadas al tratamiento de datos, así como la seguridad de los datos y evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, teniendo en cuenta el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que se encuentran expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural.

Los Datos están sujetos a los términos recogidos en nuestra Política de Privacidad, y aquellos asociados a procesos de navegación en nuestra Política de Cookies.

  1. LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L. no se responsabiliza de los posibles daños o perjuicios que puedan suceder como consecuencia del uso de los contenidos de la Web, siendo de exclusiva responsabilidad del usuario que acceda a los mismos.
En el mismo sentido, “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.” no se responsabiliza de los posibles perjuicios que se puedan derivar del uso de una versión no actualizada o defectuosa del navegador, de interrupciones en la conexión que se produzcan durante la transmisión de datos, virus informáticos, averías o desconexiones en el funcionamiento del sistema telemático, de bloqueos causados por deficiencias o sobrecargas de las líneas telefónicas, así como de daños provocados por terceras personas mediante intromisiones no autorizadas.

La Web de EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L. puede contener enlaces a otras páginas Web que pueden resultar de interés para los usuarios. “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.” no asume ninguna responsabilidad sobre estos enlaces, no pudiéndose garantizar el cumplimiento de Políticas de Privacidad adecuadas, motivo por el cual el usuario accede al contenido de las referidas páginas Web en las condiciones de uso que se fijen en las mismas y bajo su exclusiva responsabilidad.

EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L. no se hace responsable del incumplimiento de cualquier norma aplicable en que pueda incurrir el usuario en su acceso a la Web www.xarxadellibres.cat y/o en el uso de las informaciones contenidas en ella.
EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.” se reserva el derecho a interrumpir o denegar discrecionalmente, en cualquier momento y sin necesidad de previo aviso, el acceso de cualquier usuario a los contenidos de acceso restringido, cuando concurran alguna de les circunstancias descritas.

  1. ENLACES

Todos los enlaces o links, hipertextual, profundo, framing o cualquier otro tipo de conexión virtual a través de redes de telecomunicación desde cualquier sitio Web a nuestra página Web, deberá ser solicitado y autorizado previamente y por escrito por “EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.”, y en su defecto los enlaces que se establezcan a esta Web, deberán hacerse a su página de inicio.

Los enlaces que se realicen a páginas Web de terceros tienen únicamente una finalidad orientativa, siendo su objeto el poner a disposición del usuario otras fuentes de información que pudieran ser de su interés.

EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.” procura revisar periódicamente el contenido de sus enlaces. No obstante, es imposible conocer en todo momento el contenido concreto de los enlaces propuestos. Derivado de ello, solicitamos la colaboración de cualquier usuario que acceda a los referidos contenidos en el supuesto que sus contenidos pudieren ser contrarios a la legalidad vigente, moral u orden público, poniéndolo en conocimiento a través del siguiente correo electrónico: info@xarxadellibres.cat

  1. RESPONSABILIDAD

En definitiva, el usuario es el único responsable del uso que realice de los servicios, contenidos, enlaces (links) e hipertextos incluidos en esta web.

  1. RESERVA

“EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.” se reserva la facultad en todo momento, sin necesidad de previo aviso, de efectuar modificaciones y actualizaciones de la información contenida en su Web o en su configuración y presentación. Asimismo se reserva el derecho a suspender temporalmente, y sin que sea necesario previo aviso, la accesibilidad a la Web por razones de eventual necesidad y para efectuar operaciones de mantenimiento, reparación o mejora.

EDITORS INDEPENDENTS EN CATALÀ, S.L.” se reserva el derecho a incluir o retirar total o parcialmente de la Web, cualquier información a su exclusiva discreción.

  1. LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN

Para todas aquellas cuestiones que se puedan suscitar con motivo de interpretación, ejecución o eventual incumplimiento de las presentes condiciones de utilización, los usuarios, con renuncia a su propio fuero, y con independencia del lugar donde se suscite cualquier disputa, se someterán expresamente a la competencia y jurisdicción de los juzgados y tribunales de Barcelona.

Las presentes condiciones se regirán, en todo caso, por la legislación española.